Historiek

1631

Zeker sinds 1631

De Palmprocessie te Hoegaarden bestaat al vele vele jaren en kan al eeuwen oud zijn. De juiste datum is niet te achterhalen, maar zeker is dat zij sedert 1631 geregeld is uitgegaan, behoudens de 12 jaren tijdens de Franse Revolutie. Zo staat het vermeld in het oude confrerieboek met perkamenten omslag dat in het Genootschap der Apostelen eerbiedig bewaard wordt.

Dit confrerieboek dateert van 1631 en begint met de codex voor het Genootschap.


De inleiding van deze statuutverordening luidt als volgt:

In den naem ons Heeren. Amen


Int Iaer ons Heeren alsmen schreeff duijsent ses hondert een en dertich den twelfsten martij is alhier binnen deser vrijheyt van Hougaerde der collegialer Kerk Sancti Gorgonij ter eere Godts, ende tot stichtinghe van meerdere devotie gheordineert ende inghestelt, met consent der Eerweerdighe Capitulaer Heere Canonicke, ende Mijn Heer Pastoer, Mijn Heer Lambert de Pas als meyer deser vrijheydt Hougaerde, ende met der Heeren Schepenen der vrijheydtvoorschrevengheratificeert, ende voor goet gehouden alsulcke onse broederschap ter memorie van de twelff Apostelen Christi, alsoo inghestelt, om van jaer tot jaer op elcken Palmsondach inde Processie devotelijck ende eerlijck onderhouden te worden, ghelijck dat in vueghe, maniere ende forme hier int cort volghende ghedeclareert wordt; waer uet een ieder der Apostelen nu ten teyde ende toecomende teyden hun draghen ende reguleeren sal.

Copyright © All Rights Reserved.